Sonja Bollen

Facilitator & Procesbegeleider
Mijn expertise

Interesse en kennisgebieden: deliberatief samenwerken, (dorps)coöperaties & commons, participatie binnen energietransitie en landbouwtransitie.


Momenteel actief als sociaal procesbegeleider warmtetransitie binnen gemeente Buren vanuit regionale energie-coöperatie eCoBuren. Bezig met opstart dorpscoöperatie, met landbouw als startpunt.

Mijn drijfveren

Mijn werkfundament is gelijkwaardig werken, zowel maatschappelijk (facilitator procesbegeleider m.b.v. diverse co-creatie-tools, gelijkwaardige beslismodellen en agile-mindset) als op de werkvloer (zelforganisatie-coach).


Pragmatisch en praktisch sociaal-democraat in hart en nieren.


 

Mijn droomprojecten

Beleidmaken met bewoners: burgerpanels, burgerberaden, etc.


Procesbegeleiding participatie binnen energietransitie. 


Opbouwwerk/ gebiedsmakelaar bewonersinitiatieven & -participatie.


Kwartiermaker maatschappelijk partnernetwerk rond landbouwtransitie.

Mijn mogelijkheden

Procesbegeleider, facilitator co-creatie, gebiedsmakelaar, kwartiermaker...

Relevante ervaring

EIGEN ONDERNEMING, Totem Zelforganisatie:


Participatie & Facilitatie -- Klanten: eCoBuren energiecoöperatie, Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost, VNG, Seinwezen & Stg. Stadsgarage Haarlem, Nederlands Rode Kruis.

Taken:    Procesbegeleiding participatie:
- Sociale projectleiding pilot warmtenet Kloosterlaan Zoelmond, gemeente Buren (2022):
Participatie binnen een wijk-energietransitie. Aanwezige sociale cohesie uitvragen, zichtbaar maken en versterken ten bate van succesvolle overgang naar aardgasvrijer woningen. Huidige fase: voorbereiden woningaanpassingen en haalbaarheidsstudie voor een collectief (bodem)warmtenet.
- Systeeminnovatie pilot vernieuwing stadsdemocratie (2018-2020):
Gemeente Amsterdam en DemoS (Democratische Ontwikkeling Strandeiland: burgerinitiatief met een lange adem) zoeken samen naar wegen om de nieuwe stad participatief te ontwikkelen, te beginnen met Strandeiland op IJburg.


- Trajectontwikkelaar en procesbegeleider participatieproces middels art of hosting en sociocratie (2018):
stadsdeelraad Amsterdam Oost, belangengroepen, bewoners en ambtenaren overbruggen na jaren onrust, grote verschillen in belangen rond de inrichting en verdere toekomst van het Diemerpark. Het proces mondt uit in onderlinge samenwerking en levert een breedgedragen meerjaren-advies op aan raad en college, welke zij unaniem overnemen.

Co-creatief faciliteren middels art of hosting & liberating structures:
- Verbindingsvraagstuk t.a.v. kennis delen en samenwerking tussen medew. van div. VNG-bedrijven (2019):
gebruikmakend van de wijsheid van 10 medewerkers uit 6 gemeenten is onderzocht wat de huidige situatie nodig heeft, en een plan uitgedacht: 'Hoe wordt VNG een levendige gemeenschap waar kennis delen en multidisciplinaire samenwerking vanzelfsprekend is?'
- Leersessies zoals: interne organisatie van gemeenten; feed-back en betrokkenheid.


Mede-ontwikkelaar binnen Pentascope Organisatieontwikkeling (2018):
- zelforganisatie-interventiematrix ten bate van teamontwikkeling. Inbreng: sociocratie 3.0, zelforganisatie- en handelingsprincipes w.o. agile mindset

Onderwijs & Democratisering - Klanten: Democratische school De Ruimte Soest, BS de Vlinderboom Amsterdam, Expertisecentrum deDNKRS-Gelukkig Hoogbegaafd Amstelveen

Taken:     Ontwikkelaar sociocratische zelforganisatie staf & gespreksleider participatie voor ouders en 2- tot 20-jarigen (2017).
- Afstemming tussen topkring en functionele organisatie: doorlichten sociocratische kringstructuur, besluitvorming en mogelijkheden nieuw kringstatuut; procesbewaking implementatie-uitkomsten bij staf.
- Gespreksleider sociocratische kringen, gericht op gemeenschapsvorming binnen de school.
- Mede-schrijver en redactie boek: interviews van studenten, stafleden en alumni.

Consulent - Ouderbetrokkenheid basisschool: Advies directie; brainstorms met team en met ouders, schrijven plan ouderbetrokkenheid; waarborgen haalbaarheid implementatie (2016).

Projectleider - Conferentie Creatief Denken voor leerkracht en leerling: Van "Hoe slim ben jij?" naar "Hòe ben jij slim?” (2015).


DIENSTVERBAND: 
2003 – 2014    Provinciaal adviseur - Centrum Amateurkunst Flevoland:


Taken o.a.: Provinciale beleidsontwikkeling. Advies aan gemeenten, sectorinstituten en subsidiënten. Ondernemend ontwikkelen en coördineren van innovatieve projecten. Opbouwen netwerk & betrekken partners. Fondswerving en PR. Werven en aansturen professionals en projectleiders.

1998 – 2003        Advies en projectleiding: semi-overheid en non-profit organisaties